name

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคบ

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

R2R


ความสัมพันธ์คุณลักษณะส่วนบุคคล การรับรู้บทบาทในการปฏิบัติงานตามบทบาท
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

บทคัดย่อ

            จุดมุ่งหมายในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ลักษณะส่วนบุคคลการรับรู้บทบาทในการปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่    อำเภอวัดโบสถ์     จังหวัดพิษณุโลก  ขอบเขตการศึกษาครั้งนี้ดำเนินการในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ในอำเภอวัดโบสถ์ จำนวน 7 กองทุน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลที่ปฏิบัติงานอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม 2553 ถึง กันยายน 2554 จำนวน 105 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด การทดสอบไคสแคว์ (Chi-Square Test) และการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์     เพียรสัน (Pearson’s Correlation Coefficient)
            ผลการศึกษา พบว่า คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41-50 ปี สถานภาพสมรสคู่ รายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท ดำรงตำแหน่งกรรมการที่มาจากตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี มีการรับรู้บทบาทระดับสูง ร้อยละ 94.4  ในเรื่องคณะกรรมการฯ ควรพัฒนาทักษะความรู้ในเรื่องการดำเนินงานด้านการสนับสนุนประชาชนให้เข้าถึงบริการสาธารณสุข ร้อยละ 70.48  มีการปฏิบัติงานตามบทบาทในระดับปานกลาง ร้อยละ 51.4  เพศชายมีการปฏิบัติงานตามบทบาทมากกว่าเพศหญิง และเมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล พบว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P-value = 0.570)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น